Agenda en uitgaanstips

Evenementen in Nederland


Feest- en gedenkdagen in de Duitstalige wereld


1 mei
Tag der Arbeit
De Dag van de Arbeid.

Lees verder...

Bezoekersstatistieken

Vandaag 55
Deze week 1690
Deze maand 2940
Vanaf mei 2011 4260555

Een discussie voeren - Eine Diskussion führen
 

 

 

discussie die Diskussion
discussiëren diskutieren
discussiepunt der Diskussionspunkt
standpunt der Standpunkt
een verhitte discussie eine heftige Diskussion
onderwerp das Thema
een gevoelig onderwerp ein gefühliges Thema
debat die Debatte
debateren debattieren
in debat treden eine Debatte beginnen
mening die Meinung
meningsverschil die Meinungsverschiedenheit
van mening zijn dat der Meinung sein, dass
vrijheid van meningsuiting die Meinungsfreiheit
het ergens mee eens zijn mit etwas einverstanden sein
het ergens niet mee eens zijn mit etwas nicht einverstanden sein
argument das Argument
argumentatie die Argumentierung
argumenteren argumentieren
een punt maken einen Punkt ansprechen
ergens van uitgaan von etwas ausgehen
aanname die Annahme
beweren behaupten
bewering die Behauptung
bewijzen beweisen
bewijs der Beweis
aantonen nachweisen
aantoonbaar nachweisbar
overtuigen /
overreden
überzeugen /
überreden
overtuiging die überzeugung
overreding die überredung
overtuigend überzeugend
betwijfelen bezweifeln
verhelderen erläutern
verheldering die Erläuterung
   
Wat vind jij ervan? Was findest du davon?
Wat vind jij van ..... ? Was findest du von ..... ?
Ik vind dat.... Ich finde das....
Ik vind niet dat ... Ich finde nicht, dass...
Ik geloof dat... Ich glaube, dass...
Ik geloof niet dat.... Ich glaube nicht, dass....
Ik ben van mening dat... Ich bin der Meinung, dass..
Naar alle waarschijnlijkheid ... Aller Wahrscheinlichkeit nach...
Daar ben ik het mee eens. Damit bin ich einverstanden.
Daar ben ik het niet mee eens. Damit bin ich nicht einverstanden.
Ik ben het met je eens. Ich bin deiner Meinung.
Ik ben het niet met je eens. Ich bin nicht deiner Meinung.
Dat kan ik maar moeilijk geloven. Das kann ich nur schwer glauben.
Ik denk daar anders over. Darüber denke ich anders.
Ik heb gelijk. Ich habe Recht.
Ik heb altijd gelijk. Ich habe immer Recht.
Ik heb daar geen mening over. Darüber habe ich keine Meinung.
Dat is geen geldig argument. Das ist kein gültiges Argument.
Wat een onzin! Was für ein Unsinn!
Je overdrijft! Du übertreibst!
Dat is niet waar! Das ist nicht wahr!
Integendeel! Im Gegenteil!
Ik kan het tegendeel aantonen. Ich kann das Gegenteil behaupten.
Jij hebt een beetje teveel fantasie. Du hast ein wenig zu viel Fantasie.
Je bent niet helemaal objectief. Du bist nicht ganz objektiv.
Zie je wel! Siehst Du!
Ik ben ervan overtuigd dat... Ich bin davon überzeugt, dass dat...
Ik ben er niet van overtuigd dat...
Ich bin nicht davon überzeugt, dass dat...
Ik weet absoluut zeker dat... Ich weiß absolut sicher, dass...
Waar het op neerkomt is.... Es läuft darauf hinaus, dass....
Ik heb daar drie argumenten voor. Ten eerste dat... Hierfür habe ich drei Argumente. Zum ersten ist das...
Er zijn slechts twee meningen: De mijne en de verkeerde. Es gibt nur zwei Meinungen: Meine und die verkehrte.
Wat mij betreft..... Was mich angeht.....
Ik ga ervan uit dat.... Ich gehe davon aus, dass....
Ga nooit zomaar ergens van uit! Gehe niemals einfach so von etwas aus!
Ik wil feiten horen! Ich will Tatsachen hören!
Blijf bij de feiten! Bleib bei den Tatsachen!
Ik heb geen idee waar je het over hebt. Ich habe keine Ahnung was Du meinst.
Kun je dat standpunt verhelderen? Kannst Du diesen Standpunkt erläutern?
Geef nu maar toe dat ik gelijk heb. Gib ruhig zu, dass ich Recht habe.
Ik ben nog niet overtuigd. Ich bin noch nicht überzeugt.
Wat kan ik nog zeggen om je te overtuigen? Was kann ich noch sagen, um dich zu überzeugen?
Ik zal je zeggen wat ik ervan denk. Ich werde dir sagen, wie ich darüber denke.
Ik ben voor.... Ich bin für....
Ik ben tegen... Ich bin gegen...
Ik ben voorstander van... Ich bin Befürworter von...
Ik ben tegenstander van... Ich bin Gegner von...
zich uispreken voor ... sich äußern für...
zich uitspreken tegen ... sich äußern gegen...

Citaat van de dag

"In tijden van oorlog zwijgen de wetten.
Im Waffenlärm schweigen die Gesetze. "
- Cicero -
(106-43 BC)

Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.